កិច្ចសំវាទសន្ទនា អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គបញ្ចប់

កិច្ចសំវាទសន្ទនា អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គបញ្ចប់

ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ សូមស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសំវាទសន្ទនាអំពី អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គបញ្ចប់។

ចែករំលែកតាម៖