កិច្ចសំវាទសន្ទនា អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គ១

កិច្ចសំវាទសន្ទនា អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គ១

តើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យយ៉ាងណា? សូមស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសំវាទសន្ទនាអំពី អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ នេះ។

ចែករំលែកតាម៖