រំ​ពាត់ប្តូរនិស្ស័យ

រំ​ពាត់ប្តូរនិស្ស័យ

ស្តាប់ការពន្យល់របស់ព្រះភិក្ខុ ឥន្ទធម្មញាណ ពេញ វិបុល គង់នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាមនិងជាសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖