បទសម្ភាសជាមួយរចនាករសៀវភៅព្រះបាទធម្មិក វគ្គ១

បទសម្ភាសជាមួយរចនាករសៀវភៅព្រះបាទធម្មិក វគ្គ១

តើលោកអ្នកធ្លាប់អានសៀវភៅព្រះបាទធម្មិកដែរឬទេ? តើនរណាជាអ្នករចនាសៀវភៅនេះឡើង? សូមទស្សនាបទសម្ភាសរវាងវិទ្យុផ្កាឈូក ជាមួយនឹងលោកធម្មបណ្ឌិត ហេង មណីចិន្ដា រចនាករសៀវភៅព្រះបាទធម្មិក។

ចែករំលែកតាម៖