ក្តីត្រេកត្រអាលនិងភាពល្អឥតខ្ចោះ

ក្តីត្រេកត្រអាលនិងភាពល្អឥតខ្ចោះ

ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖