គ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះទេ

គ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះទេ

ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖