ក្រឹត្យក្រមធម្មជាតិនៃភាពជោគជ័យ

ក្រឹត្យក្រមធម្មជាតិនៃភាពជោគជ័យ

ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ និងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំ និងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖