កំហុស​ត្រូវបាន​លើកលែង

កំហុស​ត្រូវបាន​លើកលែង

«នៅក្នុងជីវិតពិត យើងមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើនូវកំហុសនោះ​» ជា​ការ​លើកឡើង​របស់​លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ អ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។ ស្ដាប់​ការ​ពន្យល់​របស់​លោក Christopher Lee តើយើង​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​កំហុស​របស់​យើង​ដោយរបៀបណា?

ចែករំលែកតាម៖