ក្ដីស្រឡាញ់គឺធ្វើឱ្យយើងងងឹតងងល់

ក្ដីស្រឡាញ់គឺធ្វើឱ្យយើងងងឹតងងល់

តើអ្នកជឿទេថា ក្ដីស្រឡាញ់ធ្វើឱ្យយើងងងឹតងងល់? ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖