ជីវិត​ជា​ការធ្វើដំណើរ

ជីវិត​ជា​ការធ្វើដំណើរ

“ជីវិតគឺជាការធ្វើដំណើរ ហើយការធ្វើដំណើរនេះពេលខ្លះក៏អាចវង្វេងដែរ” នេះ​ជា​ការ​លើកឡើង​របស់​លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ អ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។ ស្ដាប់​ការ​ពន្យល់​របស់​លោក Christopher Lee ថា ហេតុ​អ្វីបាន​ជា​ជីវិត​គឺជា​ការ​ធ្វើដំណើរ? ប្រសិន​បើ​នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​នោះ​យើង​វង្វេង​ផ្លូវ តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​បែបណា?

ចែករំលែកតាម៖