សម្លាប់សត្វធ្វើម្ហូបជូនម៉ែឪ

សម្លាប់សត្វធ្វើម្ហូបជូនម៉ែឪ

ស្ដាប់ថេរដីកាព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖