ហេតុអ្វីគួរបង្រៀនកុមារធ្វើសមាធិ?

ហេតុអ្វីគួរបង្រៀនកុមារធ្វើសមាធិ?

នរណាខ្លះដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើសមាធិ?

ចែករំលែកតាម៖