សម្បត្តិមនុស្ស៥ប្រការ

សម្បត្តិមនុស្ស៥ប្រការ

តើសម្បត្តិមនុស្ស៥ប្រការមានអ្វីខ្លះ? ដូច្នេះ សូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖