ប្រវត្តិនិងខ្លឹមសារបុណ្យចូលព្រះវស្សា (វគ្គ១)

ប្រវត្តិនិងខ្លឹមសារបុណ្យចូលព្រះវស្សា (វគ្គ១)

អ្វីទៅជាបុណ្យចូលព្រះវស្សា? តើយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីបុណ្យចូលព្រះវស្សា?

ចែករំលែកតាម៖