ស្អប់គេស្អប់ខ្លួនឯង

ស្អប់គេស្អប់ខ្លួនឯង

ស្តាប់ថេរដីកាព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖