ធម៌គ្រប់គ្រងគ្រួសារ

ធម៌គ្រប់គ្រងគ្រួសារ

ធម៌៤យ៉ាងដែលនាំអ្នកឱ្យចេះគ្រប់គ្រងគ្រួសារប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គល។ ដូច្នេះ សូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖