រឿងសត្វប្រើស​ជាឪពុក

រឿងសត្វប្រើស​ជាឪពុក

តើរឿងសត្វប្រើសជាឪពុកមានអត្ថន័យយ៉ាងណា? ស្តាប់ការពន្យល់របស់ព្រះភិក្ខុ ឥន្ទធម្មញាណ ពេញ វិបុល គង់នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាមនិងជាសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖