ប៉ាៗ! កូនចង់បានឆ្កែ!

ប៉ាៗ! កូនចង់បានឆ្កែ!

ប្រសិនកូនៗរបស់អ្នកចង់បានសត្វចិញ្ចឹម តើគួរអនុញ្ញាតឱ្យគេចិញ្ខឹមដែរទេ?

ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖