ការចម្រើនលូតលាស់របស់កូនៗ

ការចម្រើនលូតលាស់របស់កូនៗ

ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖