សម្បកសាច់ក្រកផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង១០០តោនត្រូវបានកម្ទេចចោល

សម្បកសាច់ក្រកផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង១០០តោនត្រូវបានកម្ទេចចោល

សម្បកសាច់ផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង១០០តោនត្រូវបានកម្ទេចចោល។

ចែករំលែកតាម៖