តើកុមារនៅកម្ពុជាច្រើនប្រឈមនិងជំងឺអ្វីខ្លះ?

តើកុមារនៅកម្ពុជាច្រើនប្រឈមនិងជំងឺអ្វីខ្លះ?

ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Manabu Okawada ឯកទេសផ្នែកជំងឺកុមារនិងវះកាត់កុមារ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។

ចែករំលែកតាម៖