ពុទ្ធឱវាទ

ពុទ្ធឱវាទ

តើអ្វីទៅហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនា? ស្ដាប់ថេរដីកាព្រះភិក្ខុមហាថេរចិត្តការោ ទូច សារិទ្ធ នាយកប្រតិបត្តិសមាគមធម្មទូត។

ចែករំលែកតាម៖