អត្ថប្រយោជន៍ធម្មឱសថ វគ្គ១

អត្ថប្រយោជន៍ធម្មឱសថ វគ្គ១

តើធម្មឱសថមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? សូមស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសំវាទសន្ទនា​ វគ្គ១នេះ ដូចតទៅ។

ចែករំលែកតាម៖