អត្ថប្រយោជន៍នៃការអាន

អត្ថប្រយោជន៍នៃការអាន

វិស័យអំណាននៅកម្ពុជាមិនសូវមានការរីកចម្រើននៅឡើយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរី ថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។ នេះបើយោងតាងអ្នកជំនាញ។

តើការអានមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? តើការចូលចិត្តអានសៀវភៅ គឺជាទម្លាប់តាំងពីកុមារមកឬយ៉ាងណា?

ទស្សនាបទយកការណ៍ស្ដីពីវិស័យអំណាននៅកម្ពុជា ដោយអ្នកជំនាញនឹងបកស្រាយសំណួរទាំងអស់នេះ។

ចែករំលែកតាម៖