ក្រឹត្យក្រមធម្មជាតិនៃភាពជោគជ័យ

ក្រឹត្យក្រមធម្មជាតិនៃភាពជោគជ័យ

លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY រៀបរាប់​ពី​ក្រឹត្យក្រម​ធម្មជាតិ​នៃ​ភាពជោគជ័យ។ ក្រឹត្យក្រម​ទាំង​នោះ​រួមមាន៖

  • បន្ត​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ
  • បន្តធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នា
  • មានការរួបរួមគ្នា(ឯកភាព)
  • ត្រូវមាន​ការ​ត្រួតបញ្ជាខ្លួនឯងលើចរិយា(ឬការប្រព្រឹត្ត)
  • ត្រូវមានការពង្រីកខ្លួនយើង
ចែករំលែកតាម៖