រ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់ជនពិការនៅកម្ពុជា

រ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់ជនពិការនៅកម្ពុជា

ដោយឃើញពីការលំបាករបស់ជនពិការក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយព្រោះពួកគេត្រូវយករទេះរុញទៅជាមួយនោះ អង្គការមួយបានច្នៃរ៉ឺម៉កកង់បីពិសេសមួយប្រភេទដែលអាចដឹកជញ្ជូនជនពិការបាន។ ចង់ដឹងថា រ៉ឺកង់បីពិសេសដែលត្រូវគេឱ្យឈ្មោះថា Mobilituk សូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា។

ចែករំលែកតាម៖