អត្ថប្រយោជន៍នៃ Soft Skill

អត្ថប្រយោជន៍នៃ Soft Skill

តើ Soft Skill មាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​? ស្តាប់​ការពន្យល់​បកស្រាយ​របស់​លោក ឃីម សុខហេង ស្ថាបនិក​វិទ្យាស្ថាន​សិក្សា​ដើម្បី​ជោគជ័យ។

ចែករំលែកតាម៖