ដំណោះស្រាយ​ជាមួយការរិះគន់

ដំណោះស្រាយ​ជាមួយការរិះគន់

លោក Christopher Lee ស្ថាបនិក​អង្គការ HEDC អន្តរជាតិ​និង​ជា​អ្នកចងក្រង​វគ្គអប់រំ​និង​សៀវភៅ OPERACY ប្រាប់​ពី​វិធី​ដោះ​ស្រាយ​ជាមួយ​ការរិះគន់​និង​ទម្លាប់​នៃ​ការ​រិះគន់​អ្នកដទៃ។

ចែករំលែកតាម៖