ជំងឺក្តៅខ្លួនលើកុមារ

ជំងឺក្តៅខ្លួនលើកុមារ

សូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងវេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​វេជ្ជសាស្ត្រ​កុមារ​ផ្កាឈូក ជាមួយនឹងវិទ្យុផ្កាឈូក ជុំវិញប្រធានបទជំងឺក្ដៅខ្លួនលើកុមារ។

ចែករំលែកតាម៖